Συνεργασία ΔΕΣΦΑ και Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημιουργία χονδρεμπορικής αγοράς αερίου

Συνεργασία ΔΕΣΦΑ και Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημιουργία χονδρεμπορικής αγοράς αερίου

Υπεγράφη χτες Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP).

Η συνεργασία των δύο εταιρειών έχει ως κύριο στόχο τη σύζευξη της τεχνογνωσίας και των υποδομών που διαθέτουν, εξασφαλίζοντας τις ανάλογες οικονομίες κλίμακας, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του στρατηγικού στόχου ανάπτυξης της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Μνημόνιο προβλέπεται, κατ’ αρχήν:

1.       Η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας για την ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ.

2.       Η διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής από κοινού σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης χρηματιστηριακής αγοράς Φυσικού Αερίου και, ιδιαίτερα, της ένταξης σε αυτήν του Βάθρου Εμπορίας (Trading Platform), εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχές της αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας.

3.       Η διερεύνηση αναγκαίων νομοθετικών ή ρυθμιστικών αλλαγών και παρεμβάσεων που θα ήταν χρήσιμες σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο στάδιο για τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου υπό το προαναφερόμενο πλαίσιο.

4.       Η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την ανάδειξη της Ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου σε hub για τις αντίστοιχες αγορές των υπολοίπων κρατών της ΕΕ, αλλά και γειτονικών κρατών που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

5.       Η διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την υλοποίηση των ανωτέρω επιχειρηματικών σχεδίων.

Από πλευράς ΔΕΣΦΑ, το Μνημόνιο Κατανόησης υπέγραψε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Νίκας, ο οποίος σχολίασε: «Πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας βήμα προς την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη ενός βασικού στόχου της ενεργειακής στρατηγικής του ΔΕΣΦΑ και της χώρας: την ανάπτυξη χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου - regional gas hub.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου τόνισε: «Στόχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να συμβάλλει με την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτει στην εθνική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Αποτέλεσμα δε αυτής της προσπάθειας είναι η σημερινή συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ. Βασικό μας μέλημα είναι να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας ώστε η νέα αυτή Αγορά να είναι χρήσιμη για τους συμμετέχοντες, αποδοτική ως οικονομική μονάδα και τελικά μακροχρόνια επωφελής για τον τελικό καταναλωτή. Το μοντέλο συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ που σήμερα εγκαινιάζεται ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει βάση για τη διαμόρφωση της ευρύτερης αγοράς στην περιοχή».

Σχετικά με το έργο και τη συνεργασία

Η ανάπτυξη λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου αποτελεί έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού Target Model για το αέριο, καθώς διευκολύνει την είσοδο νέων παικτών στην αγορά και την ανάπτυξη ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την παροχή περισσότερων επιλογών και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών αερίου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο και, σύμφωνα με τη λογική του Gas Target Model, ήδη από το 2015 έχει ξεκινήσει μία συστηματική προσπάθεια δημιουργίας μίας λειτουργικής χονδρεμπορικής Αγοράς Φυσικού Αερίου.

Πρώτο στάδιο για τη λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς είναι η οργάνωση μίας αγοράς εξισορρόπησης και ενός Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), στο οποίο ο Διαχειριστής θα αγοραπωλεί τις ποσότητες αερίου που χρειάζεται για την εξισορρόπηση του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η ρευστότητα στην αγορά και διαμορφώνεται για κάθε μέρα μία τιμή αναφοράς του αερίου, βασιζόμενη στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο, με στόχο τη θέση σε λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης στην αρχή του 2018.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ και ο Όμιλος ATHEX GROUP συμπράττουν με τεχνογνωσία και υποδομές, προσδοκώντας η σύμπραξη αυτή να εξασφαλίσει τις ανάλογες οικονομίες κλίμακας, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του στρατηγικού στόχου ανάπτυξης της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.