Τι ισχύει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης

Τι ισχύει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης

Οι φορολογούμενοι που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και να φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.Τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης θα φορολογηθούν με βάση τους κανόνες και τους συντελεστές που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία μας ανά κατηγορία εισοδήματος.Τέτοια εισοδήματα είναι τα ενοίκια που εισπράττονται από ακίνητα εντός Ελλάδος, τα μερίσματα από μετοχές αλλοδαπών εταιρειών, τα κέρδη από συμμετοχές σε αλλοδαπές εταιρείες, οι τόκοι καταθέσεων σε αλλοδαπές τράπεζες, οι μισθοί από εργοδότη-επιχείρηση εγκαταστημένη σε άλλη χώρα.Στην περίπτωση που το εισόδημα προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα κ.ά.), αυτό θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης.O φορολογούμενος να μπορέσει να μειώσει τον καταβλητέο φόρο στην Ελλάδα κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για κάποιο εισόδημα, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει ΣΑΔΦ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.Για τις λοιπές χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή ορκωτού ελεγκτή.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.